1. Preambulum

1.1. Alapvető információk

1.1.1. Jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza az Alienline Kft. adatkezelési elveit és szabályait, valamint annak megszüntetésével kapcsolatos információkat.

1.1.2. Az Adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: http://alienline.eu/web/adatvedelmi-nyilatkozat.

1.1.3. Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) megfelelésre törekvés jegyében jött létre. (Az általános adatvédelmi rendeletre jelen Adatkezelési tájékoztatóban a továbbiakban az ismertebb angol nyelvű rövidítésével, a GDPR-ral fogunk utalni.)

1.1.4. Az Alienline Kft. az Érintett partnereitől megkapott személyes adatokat felelősségteljesen és a GDPR-ban foglaltak szerint kezeli.

1.1.5. A GDPR értelmében ezúton informáljuk Érintett partnereinket az adatkezelés részleteiről, amelyeket Érintett partnereink cégünktől is elkérhetnek tanulmányozásra.

1.1.6. A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal egyet nem értés a jelen weboldal használatának akadályát képezi még abban az esetben is, ha Érintett partner csupán ellátogat a Vállalkozó által üzemeltetett weboldalra, annak tartalmát olvassa. Amennyiben az érintett partner nem fogadja el jelen szabályokat, nem jogosult a Vállalkozó tulajdonában lévő weboldal használatára.

1.1.7. Vállalkozó jelen weboldal vonatkozásában minden jogot fenntart.

1.1.8. Az Adatkezelési tájékoztató utolsó módosításának dátuma: 2019. február 01.

 

1.2. A Vállalkozó / adatkezelő

1.2.1. Neve: Alienline Kft.

1.2.2. Székhelye: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 47.

1.2.3. Levelezési címe: 6729 Szeged, Szabadkai út 9/A

1.2.4. Telefonszáma: +36-62/541-651

1.2.5. Faxszáma: +36-62/439-284

1.2.6. E-mail címe: alienline@alienline.eu

1.2.7. Weboldala: http://www.alienline.eu

1.2.8. Iroda elérhetősége: hétfőtől péntekig 8:00–16:30

 

1.3. Alapfogalmak

1.3.1. Érintett partner: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy, ezen belül minden olyan ügyfél, aki Vállalkozótól annak tevékenységi körébe tartozó árut vagy szolgáltatást megrendel vagy vásárol, akivel Vállalkozó adásvételi szerződést köt, illetve aki bármilyen olyan tevékenységet végeztet Vállakozóval, amelynek során Vállalkozó terméket, árut vagy szolgáltatást nyújt anyagi ellenszolgáltatásért Érintett partnere részére.

1.3.2. Személyes adat: az azonosított/azonosítatlan természetes személlyel, Érintett partnerrel kapcsolatba hozható adat, rá vonatkozó bármely (különösen a neve, azonosító jelei, egy/több fizikai/fiziológiai/mentális/gazdasági/kulturális/szociális azonosságára jellemző) információ, valamint az ebből levonható, az Érintett partnerre vonatkozó következtetés.

Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen/közvetett módon különösen valamely azonosító (név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy/több tényezője) alapján azonosítható.

1.3.3. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

1.3.4. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adat(állomány)okon végzett bármely művelet(ek összessége). Ezen műveletek lehetnek: gyűjtés, felvétel, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, lekérdezés, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, terjesztés vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, zárolás, törlés, megsemmisítés, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép- hang, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. DNS-minta, íriszkép, tenyér- vagy ujjnyomat stb.) rögzítése.

1.3.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül az ehhez alkalmazott eszköztől, módszertől, vagy az alkalmazás helyétől.

1.3.6. Adattovábbítás: a személyes adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.

1.3.7 Nyilvánosságra hozatal: a személyes adat hozzáférhetővé tétele bárki számára.

1.3.8. Adattörlés: a személyes adat helyreállíthatatlanul felismerhetetlenné tétele.

1.3.9. Adatmegjelölés: a személyes adat megkülönböztetés célját szolgáló azonosító jelzéssel ellátása.

1.3.10. Adatzárolás: a személyes adat kezelésének végleges/meghatározott idejű korlátozása céljából annak azonosítójelzéssel való ellátása.

1.3.11. Adatmegsemmisítés: a személyes adatokat tartalmazó adathordozó helyrehozhatatlan megsemmisítése.

1.3.12. Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli korlátozás céljából.

1.3.13. Adatkezelő: az a természetes/jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza, az adatkezelésre és a felhasznált eszközre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajt(at)ja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval feldolgoztatja.

1.3.14. Adatfeldolgozó: az a természetes/jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

1.3.15. Harmadik fél: az a természetes/jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

1.3.16. Az Érintett partner hozzájárulása: az Érintett partner akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, továbbá határozott és egyértelmű kinyilvánítása, amelyet nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelez, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljeskörű vagy korlátozott kezeléséhez.

1.3.17. Tiltakozás: az Érintett Partner nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését vagy a kezelt adatok törlését kéri.

1.3.18. Felügyeleti hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv. Magyarországon e szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (elérhetősége: 13.3. pontban).

 

2. Adatkezelési szabályok

2.1. Vállalkozó a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, bizalmasan, és az Érintett partner számára átlátható módon kezeli a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság alapelveit szem előtt tartva. Vállalkozó a rá bízott adatokkal nem él vissza.

2.2. A személyes adatok gyűjtése meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és Vállalkozó ezen adatokat nem kezeli e célokkal össze nem egyeztethető módon. Vállalkozó csak olyan adatot kezel, és csak arra az időtartamra, amely az adatkezelési célok megvalósulásához elengedhetetlen, szükséges és alkalmas.

2.3. A Vállalkozó által folytatott adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, szabályainak és a jogszerűségnek.

2.4. Az Érintett partner adatkezelési hozzájárulásával kapcsolatos kétségek felmerülése esetén Vállalkozó vélelmezi, hogy a hozzájárulás nincs megadva.

 

3. Az adatkezelés biztonsága

3.1. Vállalkozó számítástechnikai rendszerei és további adatmegőrzési helyszíne az 1.2.3. pontban meghatározott címen lévő telephelyén, valamint a 6. pontban említett adatfeldolgozóinál található meg.

3.2. Vállalkozó a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat kizárólag az arra feljogosítottak számára hozzáférhető. Így szavatolja, hogy hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága pedig igazolható legyen. A kezelt személyes adatok védettek a jogosulatlan hozzáférés ellen.

3.3. Vállalkozó minden szükséges biztonsági, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legszigorúbb védelme – a jogosulatlan tevékenységek (hozzáférés, felhasználás, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés), illetve véletlen megsemmisülés, sérülés és a technikai hibából eredő hozzáférhetetlenség megakadályozása, valamint az adatok hitelessége, pontossága, bizalmassága, teljessége, változatlansága, illetve naprakészsége – érdekében. A személyes adatokhoz csak és kizárólag az erre feljogosított személyek férhetnek hozzá, csak a szükséges mértékben vagy módon, kizárólag egy adott cél érdekében.

3.4. A 6. pontban felsorolt külső szolgáltatók, alvállalkozók, szállítást végzők rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltató vagy alvállalkozó adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

 

4. Az adatkezelés jogalapja

4.1. Az adatkezelés jogalapja:

a.) Érintett partner hozzájárulása;

b.) a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról;

c.) 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 

5. Az adatfeldolgozás célja

5.1. A Vállalkozó és Érintett partnere között létrejövő üzleti kapcsolattartás, valamint szerződések, áruszállítások és szolgáltatásnyújtások biztosítása (továbbiakban együttesen: tranzakciók) az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint. Ezen adatgyűjtés és -feldolgozás jogalapja a Vállalkozó és Érintett partnere között létrejövő tranzakciók (megrendelések és szolgáltatások) teljesítése.

5.2. Az Érintett partner kifogásemelését – elállást, kellék- és termékszavatossági, illetve garanciális igényeinek érvényesítését – szolgáló adatfeldolgozás, ahol Vállalkozót a megfelelő ügyintézésre törvényi és rendeleti előírások kötelezik.

5.3. A számlázás, szállítás és könyvelés célját szolgáló adatkezelés, amelynek folyamatairól külön jogszabályok rendelkeznek.

5.4. A Vállalkozót mint szolgáltató jogát szolgáló adatfeldolgozás az esetleges kintlevőségek kezelésére és behajtására.

5.5. A Vállalkozó marketingcélú adatfeldolgozása (pl. hírlevél küldése, ajánlatok küldése), amelyhez Vállalkozó – megfelelő tájékoztatást követően – minden esetben megkérte Érintett partner előzetes, egyértelmű és önkéntes írásbeli hozzájárulását, és ezen hozzájárulási nyilatkozattal rendelkezik, amelyet Érintett partner ezirányú kérése esetén rendelkezésre tud bocsátani.

A marketingcélú adatfeldolgozás és -tárolás érvényessége Érintett partner ezirányú, írásbeli kérelmével vagy engedély-visszavonásával 8 munkaórán belül megszűnik, de nem érinti az adatfeldolgozás további eseteit (5.1–5.4. pontban foglaltakat).

 

6. Adatfeldolgozók és adatkezelők

6.1. A személyes adatok kezelője az 1.2. pontban meghatározott Vállalkozó / adatkezelő, ezen belül adatfeldolgozók Vállalkozó azon munkavállalói, akik a tranzakciók bonyolításában vállalkozói oldalról részt vesznek.

6.2. Az 5.2. pontban meghatározott kifogásemelés esetén a szükséges adatokat az ügyintézés során – megfelelő mértékben és indokkal – továbbítani szükséges az eljárásba bevont résztvevőknek.

6.3. A számlázást, szállítást és könyvelést végző, a Vállalkozás alkalmazásában álló munkavállaló(k), illetve alvállalkozók, szükség esetén a szállítást végző postai alkalmazottak vagy futárcég alkalmazottai.

6.4. Az 5.4. pontban meghatározott kintlevőséget kezelők, a Vállalkozás alkalmazásában álló munkavállaló(k), illetve alvállalkozók.

6.5. A marketingcélú megkeresésekkel megbízott, a Vállalkozás alkalmazásában álló munkavállaló(k), esetleges alvállalkozók.

6.6. Az EU-n kívüli, ún. harmadik országokba nem történik adattovábbítás.

6.7. Vállalkozó hatósági hivatalok felé csak törvényi előírásoknak megfelelés érdekében – kizárólag felkérésre, a pontos cél és adatkör megjelölését követően, csak a célnak megfelelő mennyiségben és mértékben – továbbít rendelkezésre álló adatokat.

6.8. A 6.2–6.5. pontban foglalt, a Vállalkozás alkalmazásában álló munkavállaló(k), illetve alvállalkozók adatkezelésének vonatkozásában a 3.4. pontban foglaltak az irányadók.

 

7. Az adatmegőrzés ideje

7.1. Vállalkozó a személyes adatokat a törvényi kötelezettségeinek eleget téve (pl. számviteli törvény előírásának megfelelő ideig tárolt számlák), az utolsó tranzakciót követő ötödik évig őrzi meg.

7.2. Amennyiben az Érintett partner nem kéri adatai törlését, Vállalkozó a jogszabályoknak megfelelően, a későbbi azonosítás céljára tárolja ezen adatokat, ám nem keresi vissza és nem továbbítja őket. Célja az Érintett partner újbóli adatmegadásának elkerülésével a későbbi vásárlás megkönnyítése.

7.3. A 7.1. pontban foglaltakat felülírhatja Érintett partner ezirányú kérése (11–12. pont)

 

8. Az adatfeldolgozással érintett partnerek

8.1. Érintett partner: minden olyan ügyfél, aki Vállalkozótól annak tevékenységi körébe tartozó árut vagy szolgáltatást megrendel vagy vásárol, akivel Vállalkozó adásvételi szerződést köt, illetve aki bármilyen olyan tevékenységet végeztet Vállakozóval, amelynek során Vállalkozó terméket, árut vagy szolgáltatást nyújt anyagi ellenszolgáltatásért Érintett partnere részére.

 

9. Az adatfeldolgozással és -tárolással érintett adatok és a tárolás célja

9.1. Az adatfeldolgozással és -tárolással érintett adatok és a tárolás célja:

a.) Vezeték- és keresztnév és/vagy cégnév;

b.) Lakcím és/vagy székhelycím és/vagy telephelycím és/vagy számlázási cím és/vagy szállítási cím;

c.) Telefonszám és/vagy e-mail cím;

d.) Bankszámlaszám;

e.) Adószám;

f.) A tranzakció nettó és bruttó végösszege, az áfa értéke.

9.2. A 9.1. pontban foglalt adatok feldolgozásának és tárolásának célja az 5. pontban foglalt tranzakciók zökkenőmentes lebonyolítása.

 

10. Az Érintett partner hozzáférési jogai

10.1. Az Érintett partner hozzáférhet a személyes adataihoz.

10.2. Érintett partnernek jogában áll az adathordozhatóság.

10.3. Az Érintett partner a személyes adatai kezelésére vonatkozó visszajelzés-kérési joga kizárólag a rá vonatkozó személyes és az esetleges, egyértelműen hozzá kapcsolható álnevesített adatokra terjed ki, de nem foglalja magában az esetleges anonim adatokat. Érintett partner nem kérdezhet rá a rá nem vonatkozó személyes adatokra.

10.4. Ha az Érintett partner kéri, a Vállalkozó – kötelezettségének eleget téve – visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy kezeli-e Érintett partner személyes adatait, és amennyiben kezeli, az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről és címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, valamint – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Vállalkozó Érintett partner kérésére legfeljebb 30 napon belül az Érintett partner által megadott elérhetőségre írásbeli választ küld.

 

11. Az Érintett partner helyesbítéshez való joga

11.1. Az Érintett partner jogosult bármely tetszőleges időpontban személyes adatai helyesbítésére/helyesbíttetésére, de ezen jog nem terjed ki az esetleges anonim, valamint az Érintett partnerre nem vonatkozó személyes adatokra. Érintett partner helyesbítéshez való joga kizárólag a rá vonatkozó személyes, és az esetleges, egyértelműen hozzá kapcsolható álnevesített adatokra vonatkozik.

11.2. Érintett partner – az 1.2. pontban megadott elérhetőségek egyikén – írásban kérheti személyes adatainak helyesbítését. Vállalkozó Érintett partnere ezirányú kérése esetén megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A módosításról Vállalkozó tájékoztatja az Érintett partnert, valamint a további adatkezelőket (lásd 6. pont).

11.3. Vállalkozó a kért helyesbítést 30 napon belül elvégzi. Amennyiben a kérést nem teljesít(het)i, erről 30 napon belül írásbeli indoklást küld Érintett partnernek.

 

12. Az Érintett partner korlátozáshoz és törléshez való joga

12.1. Az Érintett partner jogosult bármely tetszőleges időpontban személyes adatai korlátozására vagy törlésére, de ezen jog nem terjed ki az esetleges anonim, valamint az Érintett partnerre nem vonatkozó személyes adatokra. Érintett partner korlátozáshoz és törléshez való joga kizárólag a rá vonatkozó személyes, és az esetleges, egyértelműen hozzá kapcsolható álnevesített adatokra vonatkozik.

12.2. Érintett partner – az 1.2. pontban megadott elérhetőségek egyikén – írásban kérheti személyes adatainak korlátozását vagy törlését. Vállalkozó Érintett partnere ezirányú kérése esetén megfelelően korlátozza vagy törli annak személyes adatait. A módosításról Vállalkozó tájékoztatja az Érintett partnert, valamint a további adatkezelőket (lásd 6. pont).

12.3. Vállalkozó a kért adatkorlátozást vagy -törlést 30 napon belül elvégzi. Amennyiben a kérést nem teljesít(het)i, erről 30 napon belül írásbeli indoklást küld Érintett partnernek.

12.4. Vállalkozó zárolja Érintett partner személyes adatait az Érintett partner ezirányú kérésére, vagy amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Érintett partner érdekeit. Zárolás kizárólag addig történhet, amíg fennáll az az adatkezelési cél vagy ok, amely a törlést korábban kizárta.

12.5. Érintett partner bármely tetszőleges időpontban tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, amennyiben Vállalkozó azokat közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljából harmadik személynek továbbítja vagy felhasználja.

12.6. Érintett partner jogosult bármely tetszőleges időpontban visszavonni az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását, de ezen jog nem érinti a visszavonás előtti, hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés(ek) jogszerűségét.

12.7. Vállalkozó törli a személyes adatot, amennyiben

a.) kezelése jogellenes; vagy

b.) az Érintett partner ezt írásban kéri; vagy

c.) a kezelt adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, valamint a törlést a törvény nem zárja ki; vagy

d.) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adattárolás törvényi határideje lejárt; vagy

e.) azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy bíróság elrendelte.

 

12.8. Érintett partner jogosult bármely tetszőleges időpontban a személyes adatai haladéktalan töröltetésére Vállalkozó adatfeldolgozó és -tároló rendszeréből az a.)–c.) pontok együttes fennállása esetén:

a.) ezen adatokat Vállalkozó kezeli; és

b.) Érintett partner ezen személyes adatai törlését kéri; és

c.) e személyes adatok nem szükségesek azokra a célokra, amelyekre a Vállalkozó ezen személyes adatokat kezeli.

12.9. Érintett partner jogosult bármely tetszőleges időpontban a személyes adatai haladéktalan töröltetésére Vállalkozó adatfeldolgozó és -tároló rendszeréből az a.)–d.) pontok együttes fennállása esetén:

a.) ezen adatokat Vállalkozó kezeli; és

b.) Érintett partner ezen személyes adatai törlését kéri; és

c.) Érintett partner visszavonja hozzájárulását, amelyen ezen személyes adatok kezelése alapszik; és

d.) Vállalkozónak nincs más jogalapja az Érintett partner adatainak további kezelésére.

12.10. Vállalkozó az Érintett partner hozzájárulásával felvett adatokat eltérő törvényi rendelkezés hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve Vállalkozó vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulás, és az Érintett Partner hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

13. Panaszkezelés

13.1. Adatkezelési, -feldolgozási vagy személyes adataihoz kapcsolódó jogai megsértése esetén Érintett partner az 1.2. pontban megadott elérhetőségek egyikén írásban fordulhat Vállalkozóhoz, aki a beérkezett panasz beérkezéséről 8 munkaórán belül visszaigazolást küld, és köteles annak kivizsgálására a beérkezést követő 30 napon belül. Ennek eredményéről és a megtett intézkedésekről Érintett partnere részére írásos formában tájékoztatást nyújt az Érintett partner által megadott elérhetőségre.

13.2. Amennyiben az Érintett partner írásos kérelmét Vállalkozó megalapozatlannak ítélte meg, Érintett partner bírósághoz fordulhat.

13.3. Jogorvoslati kéréssel, panasszal Érintett partner az alábbi hatósághoz fordulhat.

Neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszáma: +36-1/391-1400

Faxszáma: +36-1/391-1410

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldala: http://www.naih.hu

13.4. A kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogok megsértése esetén bejelentés vagy panasz benyújtható az alábbi hatósághoz:

Neve: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Címe: 1015 Budapest, Ostrom utca 23–25.

Postacíme: 1525 Budapest, Pf.: 75.

Telefonszáma: +36-1/457-7100

Faxszáma: +36-1/356-5520

E-mail címe: info@nmhh.hu

Weboldala: http://www.nmhh.hu